Voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INSPIRIENCEVIDEOArtikel 1 Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. “Inspiriencevideo”: Inspiriencevideo te Amsterdam, KvK nr. 34161680.
2. “Opdrachtgever” : iedere (rechts)persoon die met Inspiriencevideo een overeenkomst heeft afgesloten, resp. wenst af te sluiten en diens rechtsopvolgers.
3. “Algemene Voorwaarden” : deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
4. “Schriftelijk”: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn (aanvullend) van toepassing op alle offertes, schriftelijke prijsopgaven, werkzaamheden in de ruimste zin van Inspiriencevideo, waaronder ook die opdrachten en/of overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten tussen Inspiriencevideo en de Opdrachtgever.
2. Door het geven van een opdracht wordt de Opdrachtgever geacht volledig in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Inspiriencevideo en de Opdrachtgever.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes en/of schriftelijke prijsopgaven van Inspiriencevideo zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Inspiriencevideo worden herroepen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Door Inspiriencevideo verstrekte gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
3. Behoudens herroeping komt een opdracht pas tot stand doordat Inspiriencevideo – na aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte – de opdracht schriftelijk accepteert door middel van een opdrachtbevestiging of orderbevestiging.
4. De in de offertes door Inspiriencevideo vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

Artikel 4 Concept / Wijziging in opdrachten / Intrekking van opdrachten
1. Door Inspiriencevideo uitgebrachte offertes met betrekking tot een door Inspiriencevideo (mede)ontwikkeld concept met bijbehorende informatie blijven eigendom van Inspiriencevideo. Indien de Opdrachtgever van een offerte of advies geen gebruik maakt, dient hij deze onverwijld aan Inspiriencevideo te retourneren. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Inspiriencevideo niet worden gebruikt, noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch mogen derden op de hoogte worden gesteld van de offerte met het concept (en advies).

2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in het vorige lid handelt, zal hij een boete aan Inspiriencevideo zijn verschuldigd, die gelijk is aan de in de aanbieding genoemde prijs voor de uitvoering van het concept, zulks onverminderd het recht van Inspiriencevideo om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Inspiriencevideo gerechtigd de leveringstermijn en/of het loon overeenkomstig aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede vergoeding van alle door Inspiriencevideo met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie etc.). Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval gehouden de voor de uitvoering van deze overeenkomst bestemde materialen voor zijn rekening te nemen, tegen de door Inspiriencevideo in haar offerte opgenomen prijzen, een en ander onverminderd het recht van Inspiriencevideo om vergoeding wegens winstderving en overige schade te vorderen.

Artikel 5 Geheimhouding Inspiriencevideo
1. Inspiriencevideo verplicht zich om vertrouwelijke informatie, die zij in verband met de uitvoering van de opdracht te weten komt over de Opdrachtgever en zijn producten, diensten of klanten geheim te houden.
2. Inspiriencevideo legt de geheimhoudingsplicht op aan haar werknemers en aan door haar ingeschakelde derden.
3. Er kan geen beroep worden gedaan op de geheimhouding zoals bepaald in dit artikel voor zover de informatie al openbaar was dan wel door een daartoe gerechtigde autoriteit wordt opgeëist.
4. Het in de voorgaande leden bepaalde blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn van een opdracht
1. Door Inspiriencevideo genoemde termijnen voor uitvoering van een opdracht zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die bij het aangaan van de opdracht aan Inspiriencevideo bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend of fataal.
2. Indien overschrijding dreigt, zal Inspiriencevideo in overleg treden met de Opdrachtgever.

Artikel 7 Betaling
1. Betaling door de Opdrachtgever aan Inspiriencevideo dient te geschieden: a. voor het ontwikkelen en produceren van een tv-commercial 50% bij verlenen opdracht en 50% bij goedkeuring van het concept door de Opdrachtgever en wel door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Inspiriencevideo op te geven bankrekeningnummer;
b. voor in te kopen zendtijd: voorafgaand aan de inkoop van de zendtijd door Inspiriencevideo bij de zender of mediapartij;
c. voor zover opdrachten op overige zaken betrekking hebben dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
3. Indien de Opdrachtgever met een betaling aan Inspiriencevideo tekort schiet, dan is de Opdrachtgever – zonder dat daartoe ingebrekestelling of sommatie is vereist – in verzuim.
4. De Opdrachtgever is dan aan Inspiriencevideo 1,0% rente per maand verschuldigd.
5. Door Inspiriencevideo redelijkerwijs gemaakte kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen (naast de in rechte vastgestelde kosten), zullen door de Opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste € 5.000,– worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde met een minimum van € 125,–. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan € 5.000,– worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.
6. Aan de Opdrachtgever is verrekening niet toegestaan.
7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere datum.
8. Reclames omtrent de factuur moeten binnen zeven dagen na factuurdatum per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en gemotiveerd bij Inspiriencevideo zijn ingediend. Indien dergelijke reclames niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn kenbaar zijn gemaakt, wordt de Opdrachtgever geacht met de verzonden factuur in te stemmen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 8 Kredietbeperking
Inspiriencevideo is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, die niet is verschuldigd bij een betaling binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en know-how
1. Inspiriencevideo behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, waaronder ook tekeningen en uitgebrachte adviezen, totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan:
a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten geleverde of te leveren zaken alsook krachtens de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst.
2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Inspiriencevideo in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij de Opdrachtgever, voor zover partijen niet in andere zin overeenkomen.
Inspiriencevideo behoudt te allen tijde het recht de resultaten te gebruiken voor reclame en andere doelen van Inspiriencevideo.
3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Inspiriencevideo ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermde rechten van derden en vrijwaart Inspiriencevideo voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens etc. door Inspiriencevideo voortvloeien.
4. Vanaf het moment dat de werkzaamheden/diensten zijn verricht, zijn – tenzij partijen vooraf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – (de restanten van) materialen, gegevens etc. die door de Opdrachtgever aan Inspiriencevideo zijn geleverd, zonder dat daartoe enige handeling is vereist, eigendom van Inspiriencevideo geworden.
5. Indien Inspiriencevideo ingevolge lid 1 of lid 2 enig recht op enige zaak heeft, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag een dergelijke zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of daarop betrekking hebbende gegevens dan wel door Inspiriencevideo verstrekte adviezen en concepten aan derden te openbaren, tenzij Inspiriencevideo hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.
6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 5 bepaalde, is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,– onverminderd het recht van Inspiriencevideo op volledige schadevergoeding.
7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in lid 1, is Inspiriencevideo gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van de Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De Opdrachtgever verleent Inspiriencevideo reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in gebruik zijnde opstallen, terreinen etc. te (doen) betreden.

Artikel 10 Zekerheid
1. Opdrachtgever verbindt zich om op eerste verzoek van Inspiriencevideo terstond genoegzame en in de door Inspiriencevideo gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Inspiriencevideo, uit welken hoofde dan ook. Zolang de Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Inspiriencevideo gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
2. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen tien dagen na een daartoe strekkende schriftelijk verzoek gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 11 Onderzoeksplicht, klachten, verjaring en nakoming
1. De Opdrachtgever heeft de verplichting terstond bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De Opdrachtgever dient Inspiriencevideo onverwijld na ontdekking van zichtbare gebreken, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na aflevering van de zaken, schriftelijk en gemotiveerd kennis te hebben gegeven van de klachten (onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond). Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen tien werkdagen nadat deze door de Opdrachtgever zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, in geen geval later dan zes maanden na ontvangst van de zaken door de Opdrachtgever, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de Opdrachtgever aan Inspiriencevideo te geschieden.
2. Bij gebreke van tijdige melding als in dit artikel bedoeld wordt de Opdrachtgever geacht de zaken in goede staat en conform de overeenkomst van Inspiriencevideo te hebben ontvangen en vervalt elke aanspraak tegen Inspiriencevideo ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
3. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Inspiriencevideo te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde zaak, tenzij het verzuim niet herstelbaar of vervangbaar is.
4. Het recht op reclame van de Opdrachtgever vervalt indien de Opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en/of het geleverde (vervolgens) aan een derde heeft doorgeleverd. Eventuele klachten c.q. reclame ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Inspiriencevideo noch geven zij hem het recht deze op te schorten.
5. In geval van een klacht is de Opdrachtgever verplicht de zaken waarover hij klaagt ter beschikking van Inspiriencevideo te houden en zijn medewerking aan eventueel onderzoek door Inspiriencevideo te verlenen.
6. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in het ondeugdelijk verrichten van diensten/werkzaamheden. De in dit artikel genoemde termijnen gaan in dat geval in op de dag dat de diensten/werkzaamheden zijn voltooid.

Artikel 12 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
Geringe afwijkingen ten aanzien van door Inspiriencevideo opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere dergelijke gegevens gelden niet als aan Inspiriencevideo toe te rekenen tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 13 Ontbinding /opschorting
1. De vorderingen van Inspiriencevideo op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar in de navolgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Inspiriencevideo ter kennis gekomen
omstandigheden, die Inspiriencevideo goede grond geven te vrezen dat de
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Inspiriencevideo de Opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst heeftgevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
c. indien aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend of de
Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, dan wel het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
d. indien de Opdrachtgever in liquidatie treedt.
2. In gevallen zoals bedoeld in lid 1 is Inspiriencevideo gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de verdere uitvoering van iedere met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Inspiriencevideo is beperkt tot directe schade, zulks evenwel tot maximaal het bedrag dat haar verzekeraar ter zake van het geval in kwestie daadwerkelijk heeft uitgekeerd. Inspiriencevideo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade, winstderving). 2. Indien Inspiriencevideo aansprakelijk is, maar ter zake geen uitkering onder haar verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid van Inspiriencevideo beperkt tot het door de Opdrachtgever nog verschuldigde nettobedrag van het geleverde in kwestie. Bij opdrachten met een langere looptijd dan een half jaar wordt de aansprakelijkheid van Inspiriencevideo beperkt tot het over de laatste drie maanden door Opdrachtgever aan Inspiriencevideo verschuldigde nettofactuurbedrag.
3. Indien Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van opzet of grove schuld van Inspiriencevideo, is Inspiriencevideo aansprakelijk voor de door Opdrachtgever daardoor te lijden schade.
4. De Opdrachtgever vrijwaart Inspiriencevideo – voor zover de wet dit toelaat – ter zake van aansprakelijkheid jegens derden, die is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Inspiriencevideo of door zijn hulppersonen, hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht.

Artikel 15 Overmacht
Inspiriencevideo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Inspiriencevideo is gerechtigd betaling te verlangen van hetgeen hij reeds heeft uitgevoerd. Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft voortgeduurd, heeft zowel de Opdrachtgever als Inspiriencevideo het recht de overeenkomst door ontbinding te beëindigen. De Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.

Artikel 16 Toepasselijk recht / bevoegde rechter
1. Op de offertes, werkzaamheden en (aanvullende) overeenkomsten en de uitvoering daarvan of deze Algemene Voorwaarden zelf is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomsten tussen Inspiriencevideo en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 17 Overige
1. Alle kennisgevingen, mededelingen, opzeggingen en dergelijke worden gedaan per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wel per deurwaardersexploit.
2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, tast zulks de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze aan, en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op website www.inspiriencevideo.nl